معرفی افراد مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات


جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی پردیس کرج، با شماره 34579600-026 تماس گرفته و سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.
جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی پردیس تهران، پيش شماره 8158 را به داخلی مورد نظر اضافه نمایید.آقای دکتر امیرحسین صنعت پور
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
شماره داخلی: تهران:4412 - کرج:2619
شماره تلفن: 02634510374- 02186072912
آقای مهندس هادی امیراحمدی
معاون مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
شماره داخلی: 2620
شماره تلفن: 026-34513835
خانم زینب والی
مسئول دفتر مرکز فناوری اطلاعات
شماره داخلی: 2619
شماره تلفن: 02634510374
آقای مهندس امین باقری
کارشناس مسئول مرکز فناوری اطلاعات
شماره داخلی: 4412
شماره تلفن: 021-86072912

خانم مهندس خدیجه اسدی
رئیس اداره زیرساخت و امنیت
شماره داخلی: 2621
شماره تلفن: 026-34579600-2680
خانم مهندس سمیه نیاخلیلی
کارشناس مسئول مرکز فناوری اطلاعات
شماره داخلی: 2623
شماره تلفن: 026-34579600-2623
آقای میثم جهانگیری صالح
کمک کارشناس مرکز فناوری اطلاعات
شماره داخلی: 2690
شماره تلفن: 026-34579600-2690
خانم مهندس نرگس زمانی
کارشناس مرکز فناوری اطلاعات
شماره داخلی: 4496
شماره تلفن: 021-81584496

خانم مهندس شهرزاد معتمدی مهر
رئیس اداره سامانه های اطلاعاتی
شماره داخلی: 2626
شماره تلفن: 026-34579600-2626
خانم مهندس فاطمه گلی
کارشناس مسئول مرکز فناوری اطلاعات
شماره داخلی: 2627
شماره تلفن: 026-34579600-2627
خانم مهندس مهشید کریمی
کارشناس مسئول مرکز فناوری اطلاعات
شماره داخلی: 4496
شماره تلفن: 021-81584496

آقای مهندس محمد رحیم زاده
رئیس اداره خدمات رایانه و پاسخگویی به کاربران
شماره داخلی: 4476
شماره تلفن: 021-81584476
آقای مهندس محسن مبشر
کارشناس مسئول مرکز فناوری اطلاعات
شماره داخلی: 4443
شماره تلفن: 021-81584443
خانم مهندس نسرین تمدن
کارشناس مرکز فناوری اطلاعات
شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای مهندس علی لپائی قربانی
کارشناس مرکز فناوری اطلاعات
شماره داخلی: 2680
شماره تلفن: 026-34579600-2680
آقای مهندس میلاد لازمی
کارشناس مرکز فناوری اطلاعات
شماره داخلی: 2680
شماره تلفن: 026-34579600-2680