معرفی افراد مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات


جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی پردیس کرج، با شماره 34579600-026 تماس گرفته و سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.
جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی پردیس تهران، پيش شماره 8158 را به داخلی مورد نظر اضافه نمایید.

آقای دکتر امیرحسین صنعت پور
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
a_sanatpourkhu.ac.ir
آقای مهندس هادی امیراحمدی
معاون مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
amirahmadikhu.ac.ir
خانم زینب والی
مسئول دفتر مرکز فناوری اطلاعات
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
valikhu.ac.ir
آقای مهندس امین باقری
کارشناس مسئول مرکز فناوری اطلاعات
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
aminbagherikhu.ac.ir

خانم مهندس خدیجه اسدی
کارشناس مسئول مرکز فناوری اطلاعات
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
kh_asadikhu.ac.ir
آقای میثم جهانگیری صالح
کمک کارشناس مرکز فناوری اطلاعات
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
meysam.jahangirikhu.ac.ir
خانم مهندس نرگس زمانی
کارشناس مرکز فناوری اطلاعات
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
n.zamanikhu.ac.ir

خانم مهندس شهرزاد معتمدی مهر
رئیس اداره سامانه های اطلاعاتی
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
motamedikhu.ac.ir
خانم مهندس فاطمه گلی
کارشناس مسئول مرکز فناوری اطلاعات
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
golikhu.ac.ir
خانم مهندس سمیه نیاخلیلی
کارشناس مسئول مرکز فناوری اطلاعات
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
niakhalilikhu.ac.ir
خانم مهندس مهشید کریمی
کارشناس مرکز فناوری اطلاعات
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
m.karimikhu.ac.ir

آقای مهندس محمد رحیم زاده
رئیس اداره خدمات رایانه و پاسخگویی به کاربران
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
mrahimzadehkhu.ac.ir
آقای مهندس محسن مبشر
کارشناس مرکز فناوری اطلاعات
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
mobasherkhu.ac.ir
خانم مهندس نسرین تمدن
کارشناس مرکز فناوری اطلاعات
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
n.tamadonkhu.ac.ir
آقای مهندس علی لپائی قربانی
کارشناس مرکز فناوری اطلاعات
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
ali.ghorbanikhu.ac.ir
آقای مهندس میلاد لازمی
کارشناس مرکز فناوری اطلاعات
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
m.lazemikhu.ac.ir