ورود به پنل کاربری

معرفی افراد مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاتخانم دکتر سیده لیلی میرطاهری
سرپرست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
mirtaherikhu.ac.ir
آقای محمدرضا شاهوی
مسوول دفتر و کمک کارشناس مرکز
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
shahavikhu.ac.ir
خانم زینب والی
مسئول دفتر
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
valikhu.ac.ir

آقای مهندس فرشید شیخی
کارشناس مرکز فناوری اطلاعات
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
f.sheykhikhu.ac.ir
خانم مهندس سمیه نیاخلیلی
کارشناس مرکز فناوری اطلاعات
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
niakhalilikhu.ac.ir
آقای میلاد گنجعلی
متصدی امور رایانه
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
mi.ganjalikhu.ac.ir
آقای مهندس هادی امیراحمدی
کارشناس مرکز فناوری اطلاعات
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
amirahmadikhu.ac.ir

خانم مهندس مهشید کریمی
مسئول پرتال دانشگاه
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
m.karimikhu.ac.ir
خانم مهندس فاطمه گلی
کارشناس مرکز فناوری اطلاعات
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
golikhu.ac.ir
آقای مهندس امین باقری
کارشناس مرکز فناوری اطلاعات
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
aminbagherikhu.ac.ir
خانم مهندس شهرزاد معتمدی مهر
کارشناس مرکز فناوری اطلاعات
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
motamedikhu.ac.ir

آقای مهندس محسن مبشر
کارشناس مرکز فناوری اطلاعات
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
mobasherkhu.ac.ir
آقای مهندس محمد رحیم زاده
کارشناس مرکز فناوری اطلاعات
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
mrahimzadehkhu.ac.ir
خانم مهندس نرگس زمانی
کارشناس مرکز فناوری اطلاعات
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
n.zamanikhu.ac.ir
آقای مهندس مهدی جهانبخشی
کارشناس مرکز فناوری اطلاعات
مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
jahanbakhshikhu.ac.ir