نمودار پهنای باند 94/12/15
             
نمودار پهنای باند کرج                                                                نمودار پهنای باند تهران