نمودار پهنای باند 94/12/01              
           نمودار پهنای باند کرج                                                                     نمودار پهنای باند تهران