نمودار پهنای باند 94/11/10

                       
نمودار پهنای باند تهران                                                                                  نمودار پهنای باند کرج