نمودار پهنای باند 94/10/30

                                 
نمودار پهنای باندکرج                                                                           نمودار پهنای باند تهران