راهنمای تنظیمات چارگون در نسخه های مختلف Microsoft Word


 

AWT IMAGE

Microsoft Office Word 2003: Tools -----> Options -----> View Tab -----> Hidden text

AWT IMAGE

AWT IMAGE

Microsoft Office Word 2007: Office Button -----> Word Options -----> Display Tab -----> Hidden text

AWT IMAGE

AWT IMAGE

Microsoft Office Word 2010: File Menu -----> Options -----> Display Tab -----> Hidden text

AWT IMAGE