برگزاري كارگاه آموزشي سامانه پژوهشي گلستان

با توجه به راه اندازی سامانه جدید پژوهشی گلستان و نیاز به تکمیل اطلاعات آن توسط اعضای هیات علمی در راستای  ارتقاء، ترفیع، گرنت، پاداش مقالات و همچنین نمایش رزومه استادان در پرتال دانشگاه (صفحه شخصی استادان)، کارگاه آموزشی  این سامانه در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 22 و 23 دی 94 در تهران و کرج برگزار گردید.