بروزرسانی نرم افزاری و پلتفرم یکپارچه نرم افزاری دانشگاه

با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و با همکاری معاونت محترم پژوهشی و هماهنگی های بعمل آمده با مدیران حوزه های ستادی در تهران و کرج (بجز دانشکده ها) روند انتقال سیستم های مشخص شده از سوی کارشناسان مرکز و با هماهنگی  حوزه های مربوطه به محل این مرکز، جهت بروزرسانی نرم افزاری (پلفرم یکپارچه نرم افزاری ) در دانشگاه آغاز گردید.لازم به ذکر است در مرحله بعدی سیستم هایی که نیازمند بروز رسانی سخت افزاری می باشند بروزرسانی آن ها انجام خواهد گرفت.