اتمام مرحله اول، لیست برداری شناسنامه های سیستم های دانشگاه خوارزمی

با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و با همکای معاونت محترم پژوهشی،  لیست برداری از شناسنامه های سیستم های دانشکده ها  و امور اداری جهت یکپارچه سازی نرم افزاری (پلفرم های استاندارد) در دانشگاه در مرحله اول به پایان رسید.