دکتر امید مهدی عبادتی

دکتری امنیت شبکه -مهندسی مایکروسافت و سیسکو
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

شماره تماس:
داخلی: 2619-34579600-026
مستقیم: 34575012-026
تهران: 4412-86072912-021
پست الکترونیکی:ebadati@khu.ac.ir