روسای سابق مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

  

نام و نام خانوادگی: مهندس محمد لآلی
سمت :
رئیس سابق مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
تاریخ مدیریت : 89/07/01 لغایت 94/07/01
پست الکترونیکی:
mlaali@khu.ac.ir

 

  

نام و نام خانوادگی: دکتر محمدرضا سهیلی
سمت :
رئیس سابق مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
تاریخ مدیریت : 84/04/22 لغایت 89/06/31
پست الکترونیکی:
soheili@khu.ac.ir