استاندارد سازی عملکردهای مرکز مطابق با استانداردهای بین المللی

رفع مشکل جزیره ای بودن نرم افزارهای دانشگاه و یکپارچه سازی سامانه های تغذیه-اتوماسیون مالی-اتوماسیون اداری-کتابخانه-کارگزینی-منابع انسانی-انبارداری- با علوم اقتصادی سابق

رفع عدم تناسب تخصیص در ارائه پهنای باند و کیفیت نامطلوب ارائه توسط شرکتها

سرویس دهی به سیستمهای دانشگاه و مدیریت متناسب منابع

بازسازی شبکه های برخی از دانشکده ها و ساختمانها

پوشش بیشتر و مناسبتر وایرلس داخل و خارج ساختمانها

برنامه ریزی جهت آموزش کارشناسان مرکز و آموزشهای دوره ای مورد نیاز در حوزه IT سایر کارشناسان، اعضای محترم هیات علمی و مدیران