برنامه ریزی جهت تامین مالی در کابل کشی و راه اندازی Access Point های جدید وشبکه جدید خوابگاه بهار تهران

برنامه ریزی جهت تامین مالی در کابل کشی و راه اندازی Access Point های جدید وشبکه جدید خوابگاه توحید تهران

برنامه ریزی جهت تامین مالی در کابل کشی و راه اندازی Access Point های جدید وشبکه جدید خوابگاه شمس آباد تهران

برنامه ریزی جهت تامین مالی در کابل کشی و راه اندازی شبکه طبقه پنجم، خ. سمیه تهران و خرید Access Point های جدید حوزه ریاست

فیبرکشی Campus اصلی دانشگاه در تهران

ارتقاء پهنای باند دانشگاه در تهران و کرج